Kategorier

Ebeltoft: Cykeludlejning - Fahrradverleih

Nyhedsbrev

Leverings og handelsbetingelser:

Anvendelse:
Enhver levering af produkter fra Aude’s Aps sker på grundlag af nærværende salgs og leveringsbetingelser. Der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af køber, medmindre andet fremgår af den af køber fremsendte ordrebekræftelse.

Indgåelse:
Køber bliver tidligst forpligtet ved de af køber afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Aude’s Aps har afsendt sin ordrebekræftelse. Aude’s Aps er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til købers kundskab, at tilbagekalde de af Aude’s Aps fremsendte erklæringer.

Priser:
Alle priser herunder priser i henhold til de af Aude’s Aps udarbejdede priser er dagspriser, inkl. moms. Men ekskl. andre offentlinge afgifter og forsendelsesomkostninger. Aude’s Aps forbeholder sig ret til uden yderlig varsel at ændre priser og shop materiele.

Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder prisstigninger i produktions og leveringsomkostningerne herunder i leverandørers priser, er Aude’s Aps berrettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstingninger.

Leveringsbetingelser:
Levering finder sted på køber adresse eller anden ønsket adresse i henhold til leveringsbetingelser stillet af den benyttede leverandør – Post Danmark eller anden leverance partner.

Forsendelse sker i standard emballage, såsnart betalinger er registeret på Aude’s Aps nedenstående Bank konto.

Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for købers regning.

Levering er gratis ved køb for over Kr. 1000,-

Betalingsbetingelser:
Køber kan efter nuværende kun betale via bank overførsel.

Bank overførsel skal beløbet indsættes på reg. nr. 2212 og konto nr. 6876283733.

Garanti/ansvar:
Garantien omfatter kun produkter som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler. Garantien gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret, og af køber er anvendt korrekt og til sædvanlig brug ifølge vedlagte specifikationer. Aude’s Aps er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes forkert opbevaring eller sammensætning af produkter, der ikke efter forudgående er godkendt af Aude’s Aps.

Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Aude’s Aps forpligtet og berettiget til – efter eget valg, at afhjælpe manglen, at foretage ombytning, give forholdsmæssig afslag i prisen eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Aude’s Aps erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og Aude’s Aps kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, såsom afsavstab, driftstab eller følgeskade hos tredjemand.

Ansvarsperioden ophører 24 måneder efter salgsdatoen.

Force majure:
Aude’s Aps er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt at Aude’s Aps kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for dennes kontrol, såsom men ikke begrænset til krig, krigslignende situationer, brand, strejke, locout, eksport – eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering fra leveradører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

I så fald er Aude’s Aps berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til, at hæve aftalen medmindre Aude’s Aps forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 6 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

Reklamations og undersøgelsespligt:
Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel.

Opstår en mangel i garantiperioden, er køber forpligtet til at reklamere straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret.

Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber denne retten til at gøre manglen gældende.

Produktansvar:
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan Aude’s Aps ikke pålægges yderligere ansvar. Aude’s Aps kan ikke gøres ansvarlig for avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette følger af de ufravigelige retsregler.

I tilfælde hvor Aude’s Aps holdes ansvarlig udover det overfor anførte ansvar, skal køber tilsvarende holde Aude’s Aps skadesløs herfor.

Produktinformation og ændringer:
De tekniske specifikationer opgivet på varen eller via katalogmateriale er af vejledende karakter, og Aude’s Aps påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder priser, er kun bindende i det omfang, dette er udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Aude’s Aps forbeholder sig ret til, at foretage ændringer i udformningen af og specifikationer til de solgte produkter, forudsat ændringerne ikke forringer købers mulighder for, at anvende produkter.

Lovvalg og voldgift:
Eventuelle tvister som opstår vedrørende leverancer fra Aude’s Aps, skal afgøres efter dansk rets regler. Alle tvistsager der opstår vedrørende leverancer fra Aude’s Aps skal endeligt afgøres ved retten i Århus.